- -

Aandachtsgebieden

- Partnerrelatie- en gezinsrelatieproblemen   
Afstand in de relatie, onderlinge spanningen, psychische klachten of psychiatrische  stoornissen staan nooit op zichzelf. Dikwijls hebben ze te maken met de situatie waarin iemand leeft. Relaties, gezin en verdere omgeving vormen een “systeem” en mensen komen sneller uit de problemen met een therapie die daar aandacht voor heeft.
Relatie- en gezinstherapie (systeemtherapie) zijn erkende vormen van psychotherapie.

Klachten van de één worden beïnvloed door de anderen en beïnvloeden hen op hun beurt.
Relatie- en gezinstherapie maakt van dit inzicht gebruik. De behandeling richt zich zowel op de relaties en reactiepatronen in de relatie/ het gezin als op individuele klachten wanneer hiervan sprake is en natuurlijk op de wisselwerking hiertussen. De therapeut stelt de cliënten in staat de vicieuze circel te doorbreken. Zo wordt voorkomen dat individuele- of relatieproblemen in stand worden gehouden door destructieve interactiepatronen en bevorderd dat veranderingen beklijven.

Werkwijze
Een relatie- en gezinstherapeut gaat een werkrelatie aan met alle betrokkenen in het systeem: dat betekent een meervoudig partijdige opstelling. Er is ruimte voor ieders belang. In onderlinge samenspraak wordt gezocht naar manieren om problemen beter te hanteren en vastgeroeste reactiepatronen te doorbreken. Zo worden deelnemers zich bewust van hun onderlinge reacties en beseffen ze welke invloed ze op elkaar hebben.

Betrokkenen worden uitgenodigd voor enkele oriënterende gesprekken. Daarin komt aan de orde:
-wat de klachten en problemen zijn;
- hoe ze volgens betrokkenen zijn ontstaan;
- wat ze voor hen betekenen; 
- wat het doel van de behandeling zal zijn;
- wat er nodig is om gewenste veranderingen tot stand te brengen en wie daar welk aandeel in heeft
- hoeveel gesprekken er naar verwachting nodig zijn, en met welke frequentie deze zullen plaatsvinden; 
- hoe het effect geëvalueerd wordt.

In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. Er wordt kennis over een kwetsbaarheid overgedragen, wanneer daarvan sprake is en er kunnen vaardigheden aangeleerd worden om met een bepaalde kwetsbaarheid van een gezinslid om te gaan.
In de therapie kunnen de deelnemers zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed zij op anderen hebben. 

Bij relatie- en gezinstherapie worden de krachten gebundeld. Niet alleen uzelf spant zich in voor een gewenste verandering, uw omgeving doet hier aan mee. Hierdoor stijgt het tempo van herstel. In tegenstelling tot wat veel mensen vrezen, is de bereidheid van familieleden om bij de behandeling te worden betrokken, vaak groot. Door vroegtijdige systeembehandeling bij mensen met ernstige problemen of ziekte, kan de impact voor familieleden beperkt worden en kan vaak voorkomen worden dat zij ernstiger klachten ontwikkelen. Omdat ouders belangrijk zijn in het gezin kan partnerrelatietherapie ingezet worden om te voorkomen dat gezinnen of delen van gezinnen (verder) uit balans raken.

Ik heb me gespecialiseerd in de Emotionally Focussed Therapy (EFT) die emoties als ingang neemt tot verandering in individuen en relaties. Meer informatie over EFT: 

- Introductievideo EFT

 - Individuele problemen
Wanneer u de problemen vooral “in u” ervaart en/of belangrijke anderen niet bij de behandeling betrokken hoeven of kunnen worden, bent u ook van harte welkom bij mij.

In de oriënterende gesprekken komen bovenstaande onderwerpen ook bijna allemaal aan de orde en naar aanleiding daarvan zal ik u een aanbod doen vanuit diverse referentiekaders en therapeutische methodieken met als doel de kans op de gewenste positieve veranderingen zo groot mogelijk te maken. 

 

Psychotherapiepraktijk voor individuele-, relationele- en gezinsveranderingen