- -

 

rechten en plichten

Zie website van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). Bij Informatie voor cliënten vindt u alle informatie over rechten en plichten van behandelaren en cliënten en over klachtenregelingen. Als klinisch psycholoog moet ik me houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten 2007. Verder heeft de overheid een aantal wetten gemaakt, zoals de Wet BIG (Wet op Beroepen In de individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst), de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector), en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) waarin de rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten zijn vastgelegd. De belangrijkste punten hieruit:.

De behandelrelatie
De psycholoog/psychotherapeut moet zijn werk zorgvuldig doen en u met respect behandelen. Er is sprake van strikt beroepsmatig contact. Zolang de behandeling plaats vindt, mag hij/zij geen overeenkomst met u sluiten, waarvan hij/zij voordeel zou kunnen hebben.

Geheimhouding van uw gegevens
De behandelaar heeft geheimhoudingsplicht tegenover derden. Vanuit de zorgverzekeringswet is de psycholoog/ psychotherapeut verplicht om gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn. Zonder deze gegevens vindt er geen vergoeding plaats. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig eerst met uw behandelaar te overleggen. De behandelaar mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, b.v. als mensen in gevaar zouden komen. Hij/ zij heeft geen toestemming van u nodig, wanneer hij/zij over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s, die overigens ook een geheim-houdingsplicht hebben. Het is gebruikelijk dat ik, na uw instemming, een brief naar uw huisarts stuur, zodat zij/hij op de hoogte is van de behandeling.

Het behandelplan
De psycholoog/psychotherapeut is verplicht u te informeren over wat hij/zij denkt dat er met u aan de hand is, met u te overleggen over het doel van de behandeling en hoe lang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond hiervan geeft u toestemming voor de behandeling. De behandelaar zal ook het verdere verloop van de behandeling met u blijven bespreken. Hij/zij mag u alleen informatie onthouden, wanneer u daarvan ernstig nadeel zou ondervinden, maar moet daarvoor wel eerst overleg plegen met een collega.

Uw dossier
De psycholoog/psychotherapeut bewaart uw gegevens in een dossier. Hij/zij moet het zó inrichten dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke leefsfeer verzekerd zijn. U mag uw dossier inzien en fotokopieën maken. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen, die met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. U mag wel iets aan uw dossier toevoegen, bijvoorbeeld op- of aanmerkingen over de behandeling of kritiek op de manier waarop uw situatie is weergegeven. Wanneer het gaat om behandeling van kinderen of om gezinstherapie, dan hebben ouders niet zonder meer het recht om het dossier van hun kinderen in te zien.

(bron: LVVP)

 

Psychotherapiepraktijk voor individuele-, relationele- en gezinsveranderingen